+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

Servicii SPES INVEST

IDENTIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FINANȚARE

Sunteți o persoană fizică dornică să demarați o afacere, sunteți un agent economic care vizează dezvoltarea afacerii existente sau o autoritate publică locală interesată de realizarea unor investiții în comunitate, SC SPES INVEST SRL vă oferă gratuit servicii de identificare a oportunităților de finanțare nerambursabilă pentru ideile dumneavoastră.

ÎNTOCMIREA CERERILOR DE FINANȚARE

SC SPES INVEST SRL deține personal specializat care în baza unei experiențe de 10 ani în elaborarea documentațiilor aferente cererilor de finanțare vă oferă servicii privind Evaluarea ideii de proiect în conformitate cu Grila de evaluare a proiectului, Completarea Cererii de finanțare și a Anexelor aferente conform modelelor standard ale finanțatorului, Asistență în vederea obținerii de către dumneavoastră a tuturor documentelor justificative, Întocmirea Dosarului de finanțare, în forma sa finală, Asistență la depunerea Dosarului Cererii de Finanțare, Asistență pe toată perioada evaluării Cererii de finanțare în sensul pregătirii de clarificări la documentația inițială.

CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI IMPLEMENTAT

SC SPES INVEST SRL asigură implementarea unui sistem de management al proiectului funcţional şi eficient, care să conducă la implementarea proiectului în condiţii optime şi la respectarea prevederilor contractului de finanţare. Având în vedere existența personalului cu acreditare internațională în managementul proiectelor, standardul utilizat este PMI (Project Management Institute – cea mai mare organizație profesională de profil).

Asigurăm implementarea unui sistem de monitorizare şi raportare în cadrul proiectului ca un suport eficient pentru implementarea eficientă şi efectivă a proiectului şi atingerea rezultatelor în graficul de timp stabilit;

Asigurăm implementarea unui sistem eficient de coordonare a activităţilor în cadrul proiectului astfel încât să fie respectat graficul de timp stabilit, utilizarea adecvată a resurselor şi atingerea indicatorilor proiectului.

Elaborăm Dosarul cererii de plată a avansului.

Elaborăm Dosarul cererilor de plată/rambursare și asigurăm asistență la depunerea acestora.

Elaborăm Dosarele pentru Notificări și Acte adiționale la Contractul de finanțare.

ACHIZIȚII PENTRU BENEFICIARI PUBLICI/PRIVAȚI


SPES INVEST SRL deține personal calificat ca experți achiziții publice cu experiență de 5 ani în acest domeniu și asigurăm:

Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții, întocmirea documentaţiilor de atribuire ( fişa de date, caietul de sarcini, formularele si modelele de contract);

Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor și întocmirea notelor justificative aferente;

Redactarea si publicarea anunţurilor în SEAP; informarea U.C.V.A.P.;

Derularea procedurilor de achiziţie publica la termenele şi în condiţiile stabilite;

Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți;

Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse; elaborarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, a rapoartelor procedurilor şi a comunicărilor către ofertanţi;

Consiliere în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

Puncte de vedere privind contestaţiile formulate de ofertanţi.

Alte servicii

  • Elaborăm Strategii de dezvoltare locală
  • Elaborăm Planuri de afaceri
  • Elaborăm Dosarele cererilor de finanțare pentru diverse programe cu finanțare guvernamentală
  • Elaborarea de Analize cost-beneficiu
  • Servicii de Formare profesională
  • Organizări de evenimenteProgramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României